ความเป็นมา
อำนาจและหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ข้อมูลสารสนเทศ
นิเทศออนไลน์
แบบฟอร์มต่างๆ
กฎหมาย/ระเบียบ
ประมวลภาพกิจกรรม
หนังสือราชการ

space

โรงเรียนศาสน์สามัคคี
โรงเรียนแสงประทีปวิทยา
โรงเรียนบากงพิทยา
โรงเรียนจริยอิสลามอนุสรณ์
โรงเรียนปัตตานีดารุสลาม
โรงเรียนชุมชนอิสลามศึกษา
โรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา
โรงเรียนสกุลศาสน์
โรงเรียนอัลฮุสนียะห์อิสลามวิทยา

  ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอหนองจิก        
  แบบฟอร์มต่าง ๆ
  คำขอใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน สช.1
  คำขอใบแทนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน สช.3
  คำร้องขอต่าง ๆ ร.11
  คำร้องขอโอน สช.15
  แต่งตั้งผู้อำนวยการให้ปฏิบัติหน้าที่
  แต่งตั้งครูให้ปฏิบัติหน้าที่
  แต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่
  คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการ
  ถอดถอนผู้อำนวยการ
  ถอดถอนคร
  คำขอยืมเงินทุนหมุนเวียนวิทยาคารสงเคราะห์ฯ
  รายละเอียดและหลักฐานประกอบคำขอกู้
  แบบฟอร์มงบดุล/งบรายได้รายจ่า(กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนวิทยาคารสงเคราะห์ฯ)
  แบบฟอร์มคำชี้แจงเหตุผลจำเป็นขอยืมเงินทุน หมุนเวียนวิทยาคารสงเคราะห์ฯ
  คำขอยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการศึกษา
  แบบฟอร์มคำชี้แจงเหตุผลจำเป็นขอยืมเงินทุน หมุนเวียนเพื่อการศึกษา
แบบฟอร์มงบดุล/งบรายได-้รายจ่าย(กู้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการศึกษา)
  แบบฟอร์มทะเบียนผู้อำนวยการ/คร
  แบบฟอร์มทะเบียนบุคลากรทางการศึกษา
  แบบฟอร์มทะเบียนเจ้าหน้าที่โรงเรียน
  ทะเบียนผู้อำนวยการ/บุคลากรทางการศึกษา/เจ้าหน้าที่
หน้าหลัก | ดาวน์โหลด |ห้องเรียนเสมือนออนไลน์ | กระดานถาม-ตอบ | ติดต่อเรา